Ciuldi ne ne curespuend pa la soma cumplessiva di km multiplicheda per la tarifa nia al total dla spëisa?

Ajache per uni viac vëniel fat n turondamënt che cumporta na defrënzia tla spëisa cuntlujiva.
Ejëmpl: na persona che ie tla prima fascia furnea 10 iedesc cun la ferata da Maran a Bulsan (32,96 km tariffari). I „chilometri acumulei” sarà 32,96x10=329,6 y l cost sarà per uni viac de 32,96x0,12=3,9552 turondà a 3,96 euro per de ndut 10 viages al cost de 39,60 euro mpede 39,55 euro.