Co vën pa calculà l cost de n viac sce chësc vën fat n curespundënza cun la mudazion dla fascia tarifera?

L cost dl viac vën faturà n pert n basa ala fascia tarifera da dant, n pert a chëla da śën.