Ie é fat doi viages unfat lonc. L cost ie mudà. Ciuldì?

Ajache ntant ie vosta fascia tarifera mudeda. Per ejëmpl ie vosta tarifa mudeda da 12 a 8 cent al km pernache ëis superà i 1001 km.