Servijes

NIGHTLINER
N sada sëira y n San Silvester pieta l Nightliner ai amanc dla nuet n’auternativa segura per ruvé a cësa sann y nton. Chësc per arbassé l numer di nzidënc n la fin dl’ena. L... deplù...
Trasport de persones cun stuel a rodes y de popsc tl bagl
L trasport de persones cun stuel a rodes y de popsci tl bagl ie udù danora per chëi mesuns de trasport cun na scrita de chësc viers y, cumpatibilmënter, cun la lerch a... deplù...
Trasport de rodes
.yellow {background-color: #ffefac; padding: 0.5em;} Furné cun la curiera, la ferata y la roda Hinweis: Der öffentliche Nahverkehr ist derzeit als Vorsichtsmaßnahme... deplù...
Trasport de tieres
Sot ala respunsabltà dl passajier/dla passajiera y aldò dla lerch a despusizion possel unì traspurtà tieres. Per i cians d'acumpaniamënt de persones vierces y per i pitli... deplù...
Trasport de cufri y cosses
L viagiadëur/la viagiadëura possa se nuzé di mesuns publics cun cufri y cosses de na cumpëida y dimenscions che ne cumporte nia n pericul per l trasport y ne debe nia mpaz al’... deplù...